Jernbanetrasé og stasjonplassering

Noe er kjent av Larvik APs vedtak, men ikke alt.

Vedtaket ble gjort med 47 mot 8 stemmer. Det er vel det som kalles overveldende flertall. Hele vedtaket får du her:

Stasjonplassering legges til Kongegata

Larvik kommune skal ivareta innbyggere og næringsliv som blir berørt på en god måte i reguleringprosessen. Det skal etableres møteplasser, samhandling og dialog med næringsdrivende, gårdeiere og innbyggere som blir direkte berørt av en ny stasjonplassering og en ny korridor for jernbanen. Det skal i den sammenheng, i Larvik kommunes sentrumsplan, legges gode forutsigbare planer for gjennomføring, FØR, UNDER OG ETTER denne viktige etableringen.

Det forventes oppstart av en reguleringprosess innen 2 år etter at det foreligger et gyldig planvedtak for KDP Stokke - Larvik.

Det igangsettes et tidlig grunnerverv med berørte parter / beboere / næringsliv når reguleringsplanen er vedtatt


Gamle trebygninger, som for eksempel Torvet 4 og 11, og som har historisk verdi for Larvik, skal bevares i den grad det er mulig.


Verningenkorridoren velges som trase. Kommunen skal gå i dialog med Bane Nor om at det bygges miljøtunnel, der det er mulig, spesielt gjelder dette rekreasjonsområdet ved Timbo.


Det igangsettes planer og tiltak for å ivareta handel i sentrum for å opprettholde et levende sentrum. Administrasjonen går i dialog med handelsstand for å få til et godt resultat når vedtak om plassering er gjort.


Områdene som frigis på Indre Havn båndlegges og skal brukes til allmenn interesse, å ivareta fritidsaktiviteter og rekreasjon, og brukes i tråd med tidligere vedtatte planer.


Dersom gruppa vurderer at det framkommer vesentlig informasjon som endrer saken, må medlemsmøtet ta stilling til dette i nytt medlemsmøte

Indre Havn Foto: John Nilsen

Indre Havn. Foto: John Nilsen