Velferd, trygghet og helse

Med Arbeiderpartiet for sterkere fellesskap

Arbeiderpartiets mål er et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir alle barn og unge en god start i livet. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Gammel som ung.

Arbeiderpartiet ønsker et flerkulturelt samfunn der alle er inkludert, verdsatt for den de er og hvor de føler seg trygge.

Alle innbyggere som har behov for tjenester, skal få den behandling, oppfølging og hjelp som de trenger. Folk skal få bo i sitt nærmiljø så lenge de kan og vil, derfor er gode lokalsentra viktige, også for at frivilligheten skal blomstre.


Larvik Arbeiderparti vil bl.a.:

* At helse og omsorgstjenester skal drives av kommunen eller ideelle organisasjoner, og ikke av kommersielle aktører

* Opprettholde den desentraliserte sykehjemstrukturen Larvik har i dag, dagens sykehjem og lokalsentra skal opprettholdes

* Ha en desentralisert hjemmetjeneste som sikrer at brukerne får færrest mulig å forholde seg til 

* Videreutvikle et sentralt lokalt medisinsk senter (LMS). med viktige primærhelsetjenester som legevakt, lindrende enhet og øyeblikkelig-hjelp. Senteret kan også inneholde fremtidige nye behandlingsplasser, hvor de aller sykeste i kommunen kan ivaretas

* Styrke Tjølling sykehjem som kommunalt ressurs- og kompetansesenter for demens

* Sikre gode, tilrettelagte og helhetlig bomiljøer, slik at tjenester i størst mulig grad kan ytes hjemme. Dette må ivaretas blant annet i reguleringsplaner og generelle bestemmelser 

* Sikre ulike lavterskeltilbud innen psykisk helse, både for forebygging og behandling

* Stimulere de humanitære organisasjonene til å bidra med mer aktivitet for ensomme 

* Styrke det rusforebyggende arbeidet og samarbeidet med de frivillige organisasjoner for å bedre rusomsorgen og ettervernet

* Føre en restriktiv skjenkebevillingspolitikk og videreutvikle den alkoholpolitiske planen for Larvik kommune

Er du enig? Stem Arbeiderpartiet – og husk, det er 2 valg – kommune og fylke.


Omsorg
Helse

Noen ganger må det behandling til

hender

Omsorg kan være å holde ei hand

Er du enig med Larvik Arbeiderparti om Velferd, trygghet og helse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker